Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie

 

Bedrijfsnaam: Van Tittelboom, Lizzy
Ondernemingsnummer:  BE 0670.673.440
Vestigingsadres: Ottergemstraat 22, 9420 Mere

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce webshop van de verkoper biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering, uitvoering & terugzending van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Verzendtijd: binnen de 1-3 weken. Levertijd: binnen de 3-5 dagen. Standaard is de levertermijn maximaal 30 dagen, maar in uitzonderlijke gevallen kan de levertermijn oplopen. Een uitzonderlijke situatie kan zijn dat de producten niet op voorraad zijn. Indien de levertermijn langer dan 30 dagen wordt omwille van deze reden zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. Indien er een andere reden zou voordoen dat de levertermijn beïnvloed en langer maakt dan 30 dagen, zal de klant rechtstreeks hiervan op de hoogte gebracht worden.

 

Retourneren is mogelijk binnen de-14 dagen na aankoop. Neem contact op via info@zenliz.be om een retour aan te vragen.
De items zijn niet gedragen, niet gewassen, niet gestreken en niet beschadigd. Het label hangt nog aan de items. Retourneren van gesoldeerde producten is niet mogelijk. Retourneren is op eigen kost en risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van retourzendingen. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 10: workshops

 

Een inschrijving is pas definitief na volledige betaling ervan. De workshops gaan slechts door wanneer het minimumaantal inschrijvingen bereikt is. Zo niet dan kan Zenliz beslissen de workshop niet te laten doorgaan en wordt het bedrag teruggestort.

 

Deelnemers dienen +18j te zijn.

 

Zenliz heeft het recht om een workshop te annuleren of verplaatsen, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te worden. Zenliz brengt de deelnemer(s) hiervan op de hoogte. Bij overmacht, ziekte of afwezigheid van de lesgever kunnen lessen, geannuleerd of verplaatst worden. Zenliz brengt hiervan de deelnemers op de hoogte en stelt een eventuele alternatieve datum voor. In het geval van volledige en definitieve annulering door Zenliz, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de deelnemer. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan voor de deelnemer.

 

Zenliz behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de timing/inhoud van elke les en de identiteit van een lesgever. Zenliz brengt hiervan de deelnemers op de hoogte.

 

Bij annulering gebeurt er geen terugbetaling. Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. Indien de deelnemer niet aanwezig is op de workshop (zonder verwittiging), gebeurt er ook geen terugbetaling.

Indien de deelnemer/klant niet aanwezig kan zijn bij de workshop, maar zich wel had ingeschreven dient deze dit te melden via e-mail (info@zenliz.be). De retributie van het inschrijvingsbedrag is afhankelijk van de termijn van annulatie.

 

Bij annulering gebeurt er geen terugbetaling. Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. Indien de deelnemer niet aanwezig is op de workshop (zonder verwittiging), gebeurt er ook geen terugbetaling.

 

Bij annulatie door de deelnemer tijdens een workshop/lessenreeks wordt er geen terugbetaling voorzien door Zenliz van de gemiste lessen. Dit dient gemeld te worden via e-mail (info@zenliz.be) binnen 2 dagen voor aanvang. Gemiste lessen van een lessenreeks kunnen niet ingehaald worden op een later moment.

 

Wanneer Zenliz door uitzonderlijke omstandigheden of overmacht de workshop moet annuleren, zal er geen terugbetaling plaatsvinden maar worden de inschrijvingen verplaatst naar een latere datum.

 

Artikel 11: Energetisch coachen, aroma-, ontspanningstherapie & massage

Energetisch coach zijn is geen therapeutische behandeling. Energetisch coachen is een vorm van begeleiding om gezonde mensen in positieve zin te veranderen door inzicht te verwerven in hun problemen en gedrag. Het doel is handvaten meegeven om balans in het dagelijkse leven te ontwikkelen. Indien er diepere onderliggende problematiek psychologisch of fysiek aanwezig zou zijn, zal er op correcte manier doorverwezen worden naar de juiste discipline. Het is een complementaire behandeling op de klassieke geneeskundige zorg. Binnen de praktijk wordt belang gehecht aan beroepsgeheim.

 

Artikel 12: Annulering- & betalingsbeleid energetisch coachen, aroma-, ontspanningstherapie & massage

Bij annulering van meer dan 24 uur voor de sessie zal het bedrag niet in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen de 24 uur of niet opdagen wordt het bedrag van desbetreffende sessie in rekening gebracht. Betaling bij voorkeur via de webshop. Anders onmiddellijk bij aankomst van de sessie.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.